Have you seen the workshop reports?

Click here to browse through the sessions!

จดหมายข่าว

สมัครเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ

NAME

EMAIL

captcha

Tweets

 • New tweet coming soon...
  really soon...
 • IACC

  เจ้าภาพ & ผู้จัดการประชุม

  วาระการประชุม ธรรมาภิบาลระดับโลกที่โปร่งใสและมีสำนึกรับผิดชอบ

  สภาการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
  สภาการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตเป็นผู้ดูแลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต สภาแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2539 โดยมี องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เป็นเลขานุการ เป้าหมายหลักของสภาคือให้คำแนะนำและช่วยเหลือเจ้าภาพการประชุมแต่ละครั้ง ดูแลให้การจัดประชุมเป็นไปตามหลักการภายใต้แนวทางที่กำหนด

  นอกจากทำงานร่วมกับ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) แล้ว สภาฯ ยังมีส่วนต่อความสำเร็จและการติดตามผลของการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตทุกครั้งด้วย ทั้งสองหน่วยงานให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์การประชุมอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ แนวทางการจัดประชุมระบุว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมเป็นไป “เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวความคิด และวิธีควบคุมการทุจริตคอรัปชั่นในระดับโลก ตลอดจนสร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในหมู่ประชาชน หน่วยงาน และสถาบันต่าง ๆ จากทุกส่วนของโลก”

  IACC Council Members:
  Barry O’Keefe, AM QC, Chair, IACC Council
  Jose Ugaz Benitez, Forno & Ugaz Abogados
  Jermyn Brooks, Chair, TI Business Advisory Board
  Katherine Marshall, Georgetown’s Berkley Center for Religion
  Medhi Krongkaew, Commissioner, Thailand National Anti-Corruption Commission
  Akere Muna, Vice Chair, Transparency International
  Augustin Ruzindana, APNAC
  Michael Hershman, President and CEO, The Fairfax Group

  คณะกรรมการกำหนดโปรแกรมการประชุม IACC
  คณะกรรมการกำหนดโปรแกรมการประชุม IACC จะจัดทำแนวทางและกำหนดการประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 15 คน ซึ่งรวมถึงประธานสภาการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ตัวแทน 1 คนจากรัฐบาลเจ้าภาพ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศนั้น และ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในขณะที่กรรมการที่เหลือได้แก่ตัวแทนของสถาบันหุ้นส่วนระหว่างประเทศหรือองค์กรอิสระอื่น ๆ ที่มีผลงานเด่นชัดในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งนี้ รัฐบาลและ องค์กรเพื่อความโปร่งใส ของประเทศนั้น ๆ จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการวางแผนการกำหนดการประชุมผ่านตัวแทนของตน

  Programme Committee Members:
  Prof. Pakdee Pothisiri, Commissioner, National Anti-Corruption Commission of Thailand
  Magdalena Sepúlveda Carmona, Research Director, International Council on Human Rights Policy
  Phil Matsheza, Anti-Corruption Advisor, UNDP
  Maria O’Donnell, Investigative Journalist
  Dr. Utis Kaothien, Deputy-Secretary General for the National Economic and Social Development Board, Thailand
  Christiaan Poortman, Director of Global Programmes, Transparency International
  Dr. Juree Vichit-Vadakan, Transparency Thailand
  Åse Grødeland, Senior Researcher, Chr. Michelsen Institute (CMI)
  Jacob Werksman, Program Director, Institutions and Governance Program, World Resources Institute
  Diane Kohn, Anti-Corruption Adviser, US Department of State

  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) – เลขานุการ
  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและของคณะกรรมการกำหนดโปรแกรมการประชุม IACC ในการประชุมแต่ละครั้ง องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่เจ้าภาพผู้จัดการประชุมแต่ละครั้งในนามสภาฯ นอกจากนี้ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)ยังรับผิดชอบจัดเตรียมและนำกำหนดการประชุมไปใช้ รวมถึงสื่อสารกับองค์กรและบุคคลต่าง ๆ ที่ทำงานแถวหน้าในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ยังทำหน้าที่รวบรวมคำแนะนำเกี่ยวกับกำหนดการประชุม ตลอดจนจัดการประชุมเต็มคณะและการประชุมเชิงปฏิบัติการ และช่วยประเทศเจ้าภาพในเรื่องแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และช่วยระดมทุนให้กับตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม

  Miklos Marschall, IACC Director, TI
  Roberto Perez-Rocha, IACC Manager, TI
  Paula O’Malley, IACC team, TI
  Sophie Amelia Mendes, IACC team, TI

  องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
  องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) เป็นหน่วยงานของ Transparency International ประจำประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 หลังเกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นและผลกระทบที่มีต่อชีวิตประชาชน องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ทำหน้าที่สังเกตการณ์การทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย สร้างจิตสำนึกในหมู่ประชาชนว่าอะไรที่ถือว่าเป็นการทุจริตและการทุจริตดังกล่าวก่อให้เกิดภัยร้ายแรงแก่ประเทศอย่างไร และเร่งรัดให้มีการกำหนดนโยบายและดำเนินการต่อต้านการทุจริต

  Kanokkan Anukansai, Transparency Thailand
  Dr Juree Vichit-Vadakan, Secretary General, Transparency Thailand

  www.transparency-thailand.org

  เจ้าภาพการประชุม

  รัฐบาลไทย
  www.thaigov.go.th

  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งก่อตั้งในคราวเดียวกับองค์กรอิสระอื่นอีกหลายแห่งภายใต้ผลแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการไต่สวนคดีทุจริตในภาคราชการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต และตรวจสอบสินทรัพย์และหนี้สินของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องสงสัยว่า “ร่ำรวยผิดปกติ” คณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ระหว่างการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต้านการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อ พ.ศ. 2551 ยุทธศาสตร์นี้เน้นเรื่องคุณธรรมและการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับประเทศให้กับอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของสหประชาชาติ ซึ่งไทยถูกคาดหวังให้ลงนามให้สัตยาบันในปีพ.ศ. 2553

  www.nacc.go.th

  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาครั้งที่ 11 เมื่อ พ.ศ. 2548 เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการป.ป.ช เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายในภาครัฐให้รับมือกับคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นหลัก ดังนั้น ในช่วงต้นปี 2548 จึงได้มีการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ขณะนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช และคณะกรรมการ ป.ป.ท ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตในภาครัฐในทุกระดับ
  www.moj.go.th

  “For the organisation of the 14th IACC the Hosts and Organisers signed a Memorandum of Understanding during the 13th IACC celebrated in Athens Greece.”

  Print This Page Print This Page